[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 10 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
รวม Link
e-Learning

poll

   อบต.บ้านดงควรปรับปรุงเรื่องใด


  1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
  2. ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชาชน
  3. ด้านสถานที่ในการบริการข้อมูลข่าวสาร
  4. ด้านวิธีการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา
  5. ด้านบริการการรับชำระภาษี
  6. ด้านบริการการอนุญาตก่อสร้างอาคาร  

  หมวดหมู่ : คู่มือประชาชน
เรื่อง : คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
โดย : admin
เข้าชม : 3181
อังคาร ที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอและในการพิจารณาอนุญาต ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดใหผูปวยเอดสที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบฯและมีความประสงคจะขอรับการสงเคราะหใหยื่นคําขอตอ ผูบริหารทองถิ่นที่ตนมีผูลําเนาอยูกรณีไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะหดวยตนเองไดจะมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการก็ได หลักเกณฑ ผูมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะหตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้

1. เปนผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว
2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดูหรือไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได ในการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดสผูปวยเอดสที่ไดรับความเดือดรอนกวาหรือผูที่มีปญหาซ้ําซอนหรือผูที่อยูอาศัยอยู 2/4 ในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐเปนผูไดรับการพิจารณากอน

วิธีการ

1. ผูปวยเอดสยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นณที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการก็ได
2. ผูปวยเอดสรับการตรวจสภาพความเปนอยูคุณสมบัติวาสมควรไดรับการสงเคราะหหรือไมโดยพิจารณาจากความเดือดรอนเปนผูที่มีปญหาซ้ําซอนหรือเปนผูที่อยูอาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐ
3.กรณีผูปวยเอดสที่ไดรับเบี้ยยังชีพยายที่อยูถือวาขาดคุณสมบัติตามนัยแหงระเบียบตองไปยื่นความประสงคตอ องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไปเพื่อพิจารณาใหม

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ

1. บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกใหโดย หนวยงานของรัฐที่มีรูปถาย พรอมสําเนา  จำนวน 1 ฉบับ
2. ทะเบียนบานพรอมสําเนา จำนวน 1 ฉบับ
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา (กรณีที่ผู ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู ประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผาน ธนาคาร) จำนวน 1 ฉบับ
4. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน) จำนวน 1 ฉบับ
5. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกใหโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถายพรอมสําเนาของผูรับมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจ ใหดําเนินการแทน) จำนวน 1 ฉบับ
6. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอมสําเนาของผูรับมอบอํานาจ (กรณีที่ผูขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคารของผูรับมอบอํานาจ) จำนวน 1 ฉบับ
 
>> คลิก เพื่อดาวโหลดคู่มือประชาชน <<

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

คู่มือประชาชน5 อันดับล่าสุด

      แบบฟอร์มงานบริการประชาชน 19/ม.ค./2564
      คู่มือประชาชน : กองช่าง อบต.บ้านดง 13/มี.ค./2560
      ผังขั้นตอนการดำเนินงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 12/ม.ค./2559
      แผ่นพับคู่มือประชาชน คำแนะนำในการชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใบอนุญาติต่างๆ 11/ม.ค./2559
      คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 15/ธ.ค./2558