[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 12 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
รวม Link
e-Learning

poll

   อบต.บ้านดงควรปรับปรุงเรื่องใด


  1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
  2. ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชาชน
  3. ด้านสถานที่ในการบริการข้อมูลข่าวสาร
  4. ด้านวิธีการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา
  5. ด้านบริการการรับชำระภาษี
  6. ด้านบริการการอนุญาตก่อสร้างอาคาร  
ข้อมูลผู้บริหาร  
 

ข้อมูลผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง


นโยบายผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

การพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
                    “สานต่องานเดิม เพิ่มเติมงานใหม่ที่ก้าวไกล เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน”
วาระเร่งด่วน วาระแห่งการมีส่วนร่วมแห่งการอยู่ดีมีสุข
 
          เพื่อให้การบริหาราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สามารถบรรลุถึงเป้าหมายของภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศชาติ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยมีหลักการสำคัญของแผนพัฒนาฯ โดย
  1.) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.) ยึด คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
  3.) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  4.) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 
  5.) ยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจาการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม
  6.) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี
ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหลายระยะยาว มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลให้มากที่สุด และเพิ่มเติมในส่วนที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น บัดนี้ ได้ดำเนินการจัดทำนโยบายสำหรับการบริหารจัดการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะนำเสนอเพื่อแถลงต่อสภาฯ และใช้เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ตามลำดับดังนี้
                    1. ร่วมแก้ไขและพัฒนาแหล่งน้ำกินน้ำใช้ น้ำเพื่อการเกษตรอย่างครบวงจร โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ กองทุนรอบโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ ทรัพยากรน้ำชลประทาน ป่าไม้ อุตสาหกรรมป่าไม้ และอุทยานแห่งชาติ เป็นต้นฯ พร้อมทั้ง พัฒนาสาธารณูปโภค เช่น ถนน สะพาน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่ตำบล
                    2. ร่วมผลักดัน และติดตามผลการอพยพราษฎร หมู่ที่ 1, 2, 7 และหมู่ที่ 8 อย่างต่อเนื่อง ทั้งการบริหารจัดการผังเมืองใหม่ และพร้อมติดตามการช่วยเหลือกลุ่มผู้ไม่อพยพให้อยู่ดีมีสุข ผลักดันเงินภาษี ค่าภาคหลวงแร่ และชดเชยเยียวยาพื้นที่ทิ้งดิน
                   3. ส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเป็นสินค้าเพิ่มรายได้ในครัวเรือน และขยายตลาดจำหน่ายสินค้า ผลผลิตทางการเกษตร สินค้าทั่วไป
                   4. พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกด้านของประชาชนทั้ง 8 หมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน พร้อมทั้งขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ ไฟกิ่งสาธารณะในพื้นที่ที่ยังขาดไฟฟ้า ไฟกิ่ง และหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้  ตลอดจนบริการอินเตอร์เน็ตชุมชน
                   5. ร่วมสืบสานรักษาส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ยกระดับการศึกษาระดับอนุบาลเพื่อให้เด็กได้รับการศึกษาตามระดับอายุอย่างมีระบบ และเป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ ก่อแนวคิดร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมก่อตั้ง โรงเรียนมัธยมตำบลกับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการกีฬา การออกกำลังกายของประชาชนทุกเพศทุกวัย ตลอดทั้งความร่วมมือ MOU กับสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการให้กับชุมชน โรงเรียน เพื่อเตรียมพี่น้องประชาชนตำบลบ้านดงเข้าสู่สมาชิกประชาคมอาเซียน
                  6. ร่วมผลักดันการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยทุกหมู่บ้าน เช่น การออกโฉนดชุมชนและเอกสารสิทธิ์ต่างๆ
                 7. ร่วมผลักดันการยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลแบบบูรณาการทุกภาคส่วน
                 8. เดินหน้าแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับตำบล เช่น การป้องกันไฟป่า การฟื้นฟูสภาพป่า  ดิน น้ำ อากาศ การควบคุมฝุ่น กลิ่น เสียง มลพิษทางอากาศ และการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อฟื้นฟูป่าอย่างต่อเนื่อง
                 9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน สร้างความสัมพันธ์อันดี เช่น ฝ่ายปกครอง กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน กลุ่มภาคการเกษตร กลุ่ม อสม. กลุ่มประชาคม กลุ่มอาชีพต่างๆ รวมทั้งการส่งเสริมการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อระดมแนวคิด ร่วมกันพัฒนาตำบลบ้านดงของเราให้เจริญก้าวหน้าและเป็นหลักชัยให้กับลูกหลานของพวกเราสืบไป
                 ดังนั้น  การดำเนินงานในแต่ละภารกิจ แต่ละโครงการสามารถเดินหน้าให้เป็นไปตามนโยบายที่มีอยู่ทั้ง 9 ข้อ จึงมีปัจจัยที่สำคัญยิ่งประการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน ที่จะต้องเข้ามาช่วยกันเป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง การดำเนินงานตามนโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาฯ แห่งนี้ไปแล้วนั้น จะบังเกิดผลได้ในทางปฏิบัติ หรือสัมฤทธิ์ผลได้โดยไม่ลำบากนัก ทั้งนี้ก็ด้วยความรู้  ความเข้าใจในภารกิจ ทิศทางและเป้าหมายขององค์กรความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับภายในองค์การบริหารส่วนตำบล อันได้แก่ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ข้าราชการ พนักงาน และการหนุนเสริมจากองค์กรภายนอก และส่วนราชการต่างๆ ตลอดจน ชุมชน พี่น้องประชาชน เป็นต้น