ชื่อ - นามสกุล :นางสาวณภัทร หวันแก้ว
ตำแหน่ง :เลขานุการสภา อบต.บ้านดง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภา อบต.บ้านดง
หน้าที่ในกลุ่ม : เลขานุการสภา อบต.บ้านดง