ชื่อ - นามสกุล :นางอรพิน วงศ์หน่อแก้ว
ตำแหน่ง :ส.อบต. หมู่ที่ 2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภา อบต.บ้านดง
หน้าที่ในกลุ่ม : ส.อบต.