หมวดหมู่ : ข่าวการรับสมัครงาน
หัวข้อ : ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
โดย : Bandonglp
อ่าน : 232
จันทร์ ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

รับสมัคร จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 5,000 บาทต่อเดือน
ระยะเวลาจ้างงาน 1 ปี

คุณสมบัติ
(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
(2) มีภูมิเนาอยู่เขตองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านดง
(3) ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงนของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้างของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจำ

ผู้ที่สนใจสามารถ ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30-16.30 น.)
ณ สำนักปลัด ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง