กองคลัง

นายสุวิชช์

ศรีปินตา

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสมพร

ชัยเนตร

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาววาสนา

เหลืองธนผล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางปัทมาวดี

ศรีวัย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวฐาปนีย์

ปกแก้ว

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางฤทัยทิพย์

กุณวงศ์

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวธัญชนก

ชาตะพล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางปณิสา

คำลือสาย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี