กองช่าง

นายสมหมาย

เป็งขวัญ

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายณรงค์

ภาพเมืองมูล

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายวุฒิชัย

มะโนวัง

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายเวียงชัย

กันเอ้ย

นายช่างไฟฟ้า

นางจีรวรรณ

จำปาเลิศ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ