เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ปี 2561-2564

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 จนถึงปัจจุบัน นายศุกร์ ไทยธนสุกานต์ นากยกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และยึดถือดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

วันที่ 30 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง หัวหน้าส่วนราชการหน่วยต่างๆ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ร่วมกันประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง แสดงเจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร  ในการประชุมพนักงานส่วนตำบล เพื่อสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบถึงการเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบลได้ดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต

Related posts