การดำเนินการและรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565

การดำเนินการและรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565

การจัดหาและวางแผนทรัพยากรบุคคล

การสรรหา

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การธำรงรักษาและป้องกันทรัพยากรบุคคล

การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร

การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  2565

Related posts