กิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565

กิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565

  1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565
  2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565
  3. กิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565

การดำเนินกิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565 อบต.บ้านดงได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงและประพฤติมิชอบ  โดยได้ดำเนินกิจกรรมและจัดทำมาตรการให้สอดคล้องกับมาตรการจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ 2565 ดังนี้

กิจกรรม/โครงการ ดำเนินการสอดคล้องกับมาตรการจากการประเมินความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2565

1) การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

โดยใช้มาตรการ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งการเมือง ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายข้าราชการประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น เด็กและเยาวชน

2) การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

โดยการกำหนดมาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในกาต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร

3) การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

โดยจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน

4) การส่งเสริมและปรับปรุงกลไกตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยมีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด และการสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถดำเนินการได้

 

Related posts