กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 2564

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ให้ความสำคัญกับการการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมและโครงการ ทั้งภายในหน่วยงาน และในชุมชน

กิจกรรมการขับเคลื่อน ITA

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

Related posts