กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

การเปิดโอกาสให้มีสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์

การรับข้อร้องเรียนด้านการทุจริต​และ​ประพฤติมิชอบ

Related posts