ข้อมูลสภาพทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.แม่เมาะ  อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บ้านเสด็จ ต.บ้างแลง อ.เมือง  จ.ลำปาง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.นาสัก ต. จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ. ลำปาง

สภาพทั่วไป

   ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงตั้ง อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอแม่เมาะ และห่างจากตัวจังหวัดลำปางตามเส้นทางถนนสายลำปาง-งาว ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอำเภอแม่เมาะ ตามเส้นทางสายแม่เมาะ-หนองบอมบ์ ซึ่งถนนที่เลียบคลองส่งน้ำของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ) ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร มีหมู่บ้านที่อยู่ใกล้อำเภอแม่เมาะที่สุดคือ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 1 ระยะทาง ประมาณ 18 ก.ม. และหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลอำเภอมากที่สุด คือ บ้านแม่ส้านหมู่ที่ 6 ระยะทางประมาณ 77 ก.ม.

สภาพภูมิประเทศ 
มีพื้นที่ทั้งหมด 179.40 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ร้อยละ 20.85 ของพื้นที่อำเภอแม่เมาะ (อำเภอแม่เมาะ มีพื้นที่ทั้งหมด 860.44 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศของตำบลบ้านดง มีลักษณะเป็นที่ราบสลับภูเขาโดยมีภูเขาล้อมรอบ มีแนวเขาที่เป็นสันปันน้ำเชื่อมต่อกับเชตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนและอุทยาน แห่งชาติถ้ำผาไทย ลักษณะพื้นที่ป่าเป็นป่าเบญจพรรณ มีไม้สักไม้แดง ไม้เต็ง ไม่รัง ไม้มะค่ะ และต้นไผ่นอกจากนี้ยังมีพันธุ์ไม้ที่หายากเป็นจำนวนมาก เช่น กล้วยไม้ และสมุนไพรนานาชนิด

การคมนาคมขนส่ง
การคมนาคมขนส่งภายในหมู่บ้านหรือระหว่างหมู่บ้านในตำบล มีถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือไม้ไผ่ที่สามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจร ของประชาชน มีถนนดินลูกรังบ้าง โดยถนนแบบนี้ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่หมู่ 4,5 และหมู่ 6 ซึ่งเป็นถนนดินลูกรังสลับกับคอนกรีตเสริมเหล็กหรือเสริมไม้ไผ่ เส้นทางที่ใช้คมนาคมขนส่งจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงถึงตัวเมืองจังหวัด ลำปาง  ใช้เส้นทาง  2  เส้นทาง  ได้แก่
เส้นทางสายลำปาง  –  งาว   ระยะทาง   33   กิโลเมตร
เส้นทางสายหนองบอม  –  แม่เมาะ – ลำปาง ระยะทาง  49 กิโลเมตร
.   ในส่วนของการให้บริการมีรถประจำทางสาย ลำปาง – เชียงราย, รถตู้ และรถโดยสารภายในหมู่บ้าน รับส่งผู้โดยสารทุกวันระหว่างหมู่บ้านสู่ตัวเมืองจังหวัดลำปาง

ถนนเส้นทางหลัก
จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงถึงตัวจังหวัดเป็นถนนลาดยางเส้นทางสายลำปาง – งาว  ระยะทางประมาณ  33  กิโลเมตร  จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงถึงตัวอำเภอแม่เมาะ  เส้นทางสายหนองบอม – แม่เมาะ  ระยะทางประมาณ  24  กิโลเมตร  เส้นทางระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เส้นทางหลักของหมู่   4,5 และหมู่ 6  เป็นถนนลูกรังสลับคอนกรีตเสริมเหล็กหรือเสริมไม้ไผ่

หมู่บ้าน/ประชากร

ตำบลบ้านดงมีหมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านหัวฝายหมู่ที่ 2 บ้านดง
หมู่ที่ 3 บ้านท่าสี
หมู่ที่ 4 บ้านจำปุย
หมู่ที่ 5 บ้านกลาง
หมู่ที่ 6 บ้านแม่ส้าน
หมู่ที่ 7 บ้านสวนป่าแม่เมาะ
หมู่ที่ 8 บ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง

ประชากร
ในปี 2561  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง มีจำนวนครัวเรือน 2,172  ครัวเรือน และมีประชากรรวมทั้งหมด 4,971  คน แยกเป็นชาย 2,537 คน หญิง 2,414 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 27.49 คน/ตารางกิโลเมตร

ลำดับที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
1 บ้านหัวฝาย 389 338 336 674
2 บ้านดง 357 333 371 704
3 บ้านท่าสี 293 403 411 814
4 บ้านจำปุย 230 439 332 771
5 บ้านกลาง 76 156 138 294
6 บ้านแม่ส้าน 162 249 232 481
7 บ้านสวนป่าแม่เมาะ 346 343 363 706
8 บ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง 353 234 266 500
รวม 2,207 2,495 2,449 4,944

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
ที่มา : สำนักงานทะเบียนอำเภอแม่เมาะ

 

ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

       องค์การบริหารส่นตำบลบ้านดงได้รับการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537 ตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์2540องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงได้ขอใช้อาคาร อเนกประสงค์ของโรงเรียนวัดบ้านดง หมู่ที่ 2 ใช้เป็นอาคารที่ทำการชั่วคราว ตั้งอยู่ที่บ้านดง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านดงมีพนักงานส่วนตำบลมาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2540 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงได้รับอนุญาติจากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ ป่าและพันธุ์พืช ให้ใช้ที่ดินก่อสร้างอาคาร สำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงหลังใหม่ที่กิโลเมตร 33 ถนนพหลโยธิน (หนองบอมบ์)

 

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ อบต.บ้านดง
เลขที่ 149  หมู่ที่ 7 ถนนลำปาง-งาว อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 52220หมายเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์ (สำนักปลัด/กองช่าง)  054-209513
โทรศัพท์ (กองคลัง)  054-209773หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์ (สำนักปลัด/กองช่าง)  054-209513
โทรศัพท์ (กองคลัง)  054-209773

ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
E-mail : bandonglp@gmail.com

คลื่นวิทยุสื่อสารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 162.575 MHz โทรศัพท์ 085-7225687