ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
โดยสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.บ้านดง ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 – 12 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.บ้านดง
รายละเอียดหลักเกณฑ์การสมัครและเงื่อนไขในการรับสมัครตามเอกสารดังต่อไปนี้…

Related posts