ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

Related posts