ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา ดังนี้
1. ตำแหน่ง ครู จำนวน 1 อัตรา
สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
2. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด สำนักปลัด
3. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด กองคลัง
4. ตำแหน่ง นายช่างโยธา (ปง./ชง.) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด กองช่าง

โดยให้ผู้ที่มีความประสงค์ขอโอน (ย้าย) สามารถยื่นเอกสารได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ในวันและเวลาราชการหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
054-209513 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

Related posts