ประชาสัมพันธ์ความคุ้มครอง พ.ร.บ.รถยนต์ ขับขี่ปลอดภัยช่วงสงกรานต์

สงกรานต์นี้เดินทางอย่างปลอดภัย🚗
พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครองทุกคนทันที เมื่อมีอุบัติเหตุ ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องอะไรได้บ้างตามกฎหมาย
ค่าเสียหายเบื้องต้น (จ่ายทันทีภายใน 7 วัน)
ไม่ต้องรอพิสูจน์ถูก – ผิด
บาดเจ็บ : ค่ารักษาตามจริง ไม่เกิน 30,000 บาท/ต่อ
บาดเจ็บ > ทุพพลภาพหรือตาย : ค่าเสียหายรวมกันไม่เกิน 65,000 บาท/คน
ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ : 35,000 บาท/คน
ตาย : ค่าปลงศพ จัดการศพ 35,000 บาท/คน
ผู้ประสบภัยต้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทประกันภัย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับความเสียหาย หรือ
👮👮‍♀️ ติดต่อ สายด่วน 1186
ที่มา : พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
ด้วยความห่วยใย จาก อบต.บ้านดง

Related posts