ฝ่ายบริหาร

นายศุกร์

ไทยธนสุกานต์

นายก อบต.บ้านดง

นายสมพงษ์

ต้นหนองดู่

รองนายก อบต.บ้านดง

นายสมศักดิ์

วงค์อะทะ

ที่ปรึกษานายก

นางณัฐิยา

อุปกิจ

รองนายก อบต.บ้านดง

นางสาวบุษราคัม

แจ้ห่มเครือ

เลขานุการ นายก อบต.บ้านดง

นายสมบูรณ์

ทูลมาลย์

ที่ปรึกษานายก

 

ข้อมูลผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง