สภา อบต.บ้านดง

นายมาย

ปักราช

ประธานสภา อบต.บ้านดง

นายจีรศักดิ์

จันทนศักดิ์

รองประธานสภา อบต.บ้านดง

นางยุพิน

วงค์อะทะ

ส.อบต.หมู่ที่ 1

นายประกอบ

อินปัญญา

ส.อบต. หมู่ที่ 4

นายสมคิด

ทิศตา

ส.อบต. หมู่ที่ 6

นายศรีมูล

ตุ่นแก้ว

ส.อบต.หมู่ที่ 1

นายอินจันทร์

อินตา

ส.อบต. หมู่ที่ 5

นายเทียนชัย

ทวีสาร

ส.อบต. หมู่ที่ 7

นางอรพิน

วงศ์หน่อแก้ว

ส.อบต. หมู่ที่ 2

นายถาวร

หลักแหลม

ส.อบต. หมู่ที่ 5

นายทองคำ

วงค์แก้วมูล

ส.อบต. หมู่ที่ 8

นายสมพงษ์

ต้นหนองคู่

ส.อบต.หมู่ที่ 2

นายบัณฑิต

ลาภมา

ส.อบต. หมู่ที่ 6

นางกันยา

กันเอ้ย

ส.อบต.หมู่ที่ 8

Related posts