สำนักปลัด

ว่าที่ ร.อ.ชัยทัศน์

ศรีนันชัย

ปลัด อบต.บ้านดง

นางศิริพร

เครือวงศ์

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาววราพร

กุณวงค์

นักทรัพยากรบุคคล

นายวีระ

หาญกัน

พนักงานขับรถยนต์

นางกนิษฐา

ซื่อสัจจพงษ์

นักวิเคระห์นโยบายและแผน

นายรัตนชัย

ปวงแก้ว

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

น.ส.อรุณลักษณ์

ดวงดี

นักพัฒนาชุมชน

นายอุดร

ใจคำลือ

พนักงานขับรถยนต์