สำนักปลัด

ว่าที่ ร.อ.ชัยทัศน์

ศรีนันชัย

ปลัด อบต.บ้านดง

นางศิริพร

เครือวงศ์

หัวหน้าสำนักปลัด

นางวิลาวรรณ

ฟูธรรม

นักทรัพยากรบุคคล

นางกนิษฐา

ซื่อสัจจพงษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

น.ส.กาญจนา

ณะคำสาร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายรัตนชัย

ปวงแก้ว

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

น.ส.อรุณลักษณ์

ดวงดี

นักพัฒนาชุมชน

นางวาสนา

ใจยานนท์

เจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.พรพนิต

วงค์ใหม่

นักวิชาการศึกษา

 

นายอุดร

ใจคำลือ

พนักงานขับรถยนต์

นายสุทัศน์

คำณะ

คนงานประจำรถขยะ

- ว่าง -

พนักงานขับรถยนต์

นายอุดม

วงค์อะทะ

คนงานประจำรถขยะ

นายอมร

กนกหงส์

คนงานทั่วไป

นายสัญญา

ยารังษี

พนักงานขับรถยนต์

นายกังวาร

มะโนรักษ์

คนงานประจำรถขยะ

นายสุรินทร์

ยานตุ๊

พนักงานขับรถยนต์

นายดาว

วงศ์สุทะ

พนักงานดับเพลิง

นายเสาร์

เจิมเฉลิม

คนงานทั่วไป

นายยุติพงษ์

ปักราช

พนักงานขับรถยนต์

พนมกร

พนักงานดับเพลิง

พนักงานดับเพลิง

 

นางอมรรัตน์

กูลพรม

ครู คศ.2

นางบุญธาริกา

ปินตา

ครู คศ.2

น.ส.พิกุลทอง

ปินสาย

ผู้ดูแลเด็ก

นางจรรยา

หมูแก้วเครือ

ครู คศ.1

นางกัลยา

วงค์สุทะ

ครู คศ.1