แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ปี พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

 

ตามที่จังหวัดลำปางแจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นสิ้นสิุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหนังสือ ที่ ลป 0023/ว31405 ลงวันที่ 15 ธนวาคม 2564 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 โดยเพิ่มเติมปรับเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และดำเนินการนำส่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตผ่านระบบ e-PlanNACC ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

Related posts