โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมทำฝาย ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมทำฝาย ประจำปี 2565 โดยจัดทำฝายชะลอน้ำเพื่ออนุรักษ์และป้องกันปัญหาภัยแล้ง ที่บ้านหัวฝาย หมู่ 1 และบ้านท่าสี หมู่ 3 ซึ่งมีผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. และหน่วยงานในพื้นที่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ งานส่วนป่าแม่เมาะ หน่วยจัดการป่าไม้ และชาวบ้านในชุมชน ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินกิจกรรมจนประสบผลสำเร็จ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง

Related posts