โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ปี 2566

โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ปี 2566 วันที่ 20-21 มีนาคม 2566
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ร่วมกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) , อาสาสมัครตำรวจบ้านตำบลบ้านดง, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.), ค่ายฝึกการรบพิเศษที่ 3 ประตูผา, โรงพยาบาลแม่เมาะ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุสุขภาพตำบล บ้านท่าสี

Related posts