โครงการสร้างเสริมสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการสร้างเสริมสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565

พม.ลำปางเปิดเวทีเครือข่ายพื้นที่ตำบลบ้านดง จุดประกาย ขายความคิด ภายใต้ “ตำบลต้นแบบ ห่วงใยไม่ทอดทิ้งกัน” ประจำปีงบประมาณ 2565” ณ ห้องประชุมหนองบอม 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อถ่ายทอดแนวคิดการดำเนินโครงการสร้างเสริมสวัสดิการสังคมทุกมิติ และแสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการจัดสวัสดิการในพื้นที่ พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายรายครัวเรือนกลุ่มคนเปราะบางและอื่นๆร่วมกัน

Related posts