โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 25 มีนาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จัดโครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเผยแพร่งานวิชาการ ในแต่ละระดับชั้น และจัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรแสดงความยินดีให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นายศุกร์ ไทยธนสุกานต์ เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมด้วยสภา อบต.บ้านดง คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.บ้านดง และเจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม

 

Related posts