ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้กระกอบกิจการ ร้านค้าและประชาชนทั่วไปทราบ เกี่ยวกับการโฆษณาและหารายได้จะต้องชำระภาษีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้กระกอบกิจการ ร้านค้าและประชาชนทั่วไปทราบเกี่ยวกับการโฆษณาและหารายได้จะ…

Read More