การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ปี 2564

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

Read More

มาตรการภายในเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต มาตรการภายในเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและป…

Read More

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2564

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรี…

Read More

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ปี 2561-2564   กิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเส…

Read More

นโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564-2566

1. นโยบายการบริหารทัพยากรบุคคล 2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  แผนพัฒนาบุค…

Read More