ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยตาด-บ้านกลาง บ้านกลาง หมู่ 5 ตำบลบ้านดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยตาด-บ้านกลาง หมู่5

Read More

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยตาด-บ้านแม่ส้าน บ้านแม่ส้าน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยตาด-บ้านแม่ส้าน บ้านแม่ส้าน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดง

Read More

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและเช็คระบบความเย็น

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและเช็คระบบความเย็น

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและเช็คระบบความเย็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและเช็คระบบความเย็น

Read More

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยตาด-บ้านแม่ส้าน บ้านแม่ส้าน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยตาด-บ้านแม่ส้าน บ้านแม่ส้าน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

Read More