นโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564-2566

1. นโยบายการบริหารทัพยากรบุคคล 2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  แผนพัฒนาบุค…

Read More

การดำเนินการและรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  2563 รายงานการอบรม ชุดที่ 1 รายงานการอบรม ช…

Read More