นโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564-2566

1. นโยบายการบริหารทัพยากรบุคคล 2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  แผนพัฒนาบุค…

Read More

การดำเนินการและรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  2563 รายงานการอบรม ชุดที่ 1 รายงานการอบรม ช…

Read More

การดำเนินการและรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 รายงานการอบรม ชุดที่ 1 รายงานการอบรม ชุ…

Read More

นโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2563

1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  แผนพัฒนาบุ…

Read More