โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ปี 2566

โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ปี 2566 …

Read More

โครงการฝึกอบรม ซ้อมแผนอัคคีภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกลางและบ้านแม่ส้าน ปีงบประมาณ 2566

โครงการฝึกอบรม ซ้อมแผนอัคคีภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกลางและบ้านแม่ส้าน ปีงบประมาณ 2566…

Read More

ประชุมปรึกษาหารือ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลบ้านดง “บ้านดงเกมส์” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

ในวันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้มีการจัดประชุมปรึกษ…

Read More

โครงการฝึกอบรม ซ้อมแผนอัคคีภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านดง ปี 2566

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้จัดโครงก…

Read More

การตรวจนิเทศตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ (โครงการท้องถิ่นสัญจร)

การตรวจนิเทศตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำปาง …

Read More

โครงการสร้างเสริมสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการสร้างเสริมสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 พม.ลำปางเปิดเวทีเครือข่ายพื้นที่ตำบลบ…

Read More

กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ส่งมอบความช่วยให้กับผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อนเมื่อคืนวันที่ 18…

Read More

กิจกรรมส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ดำเนินการจัดหาฤงยังชีพ หรือเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือกล…

Read More

โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 25 มีนาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จัดโครงการเผยแพ…

Read More