โครงการสร้างเสริมสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการสร้างเสริมสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 พม.ลำปางเปิดเวทีเครือข่ายพื้นที่ตำบลบ…

Read More

กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ส่งมอบความช่วยให้กับผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อนเมื่อคืนวันที่ 18…

Read More

กิจกรรมส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ดำเนินการจัดหาฤงยังชีพ หรือเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือกล…

Read More

โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 25 มีนาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จัดโครงการเผยแพ…

Read More

มอบนโยบายการปฏิบัติงานงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และปัญหาภัยแล้งปี 2565

มอบนโยบายการปฏิบัติงานงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5…

Read More

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมทำฝาย ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมทำฝาย ประจำปี 25…

Read More

กิจกรรมจิตอาสาฮอมแฮงแป๋งสะลี ให้กับผู้สูงอายุบ้านกลาง หมู่ 5

กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบ้านผู้สูงอายุ กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใ…

Read More

ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรมงานเลือกตั้งให้กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรมงานเลือกตั้งให้กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เพื่อ…

Read More

อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ตำบลบ้านดง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือก…

Read More