ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดประถมศึกษา (สพฐ) ประจำเดือนเมษายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดประถมศึกษา (สพฐ) ประจำเดือนเ…

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านดง ประจำเดือนเมษายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านดง ประจำเดื…

Read More

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัดประถมศึกษา เดือนเมษายน 2564

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัดประถมศึกษา เดือนเมษายน 2564

Read More

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดือนเมษายน 2564

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดือนเมษายน 2564

Read More

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยตาด-บ้านแม่ส้าน บ้านแม่ส้าน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดง

Read More

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยตาด-บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

Read More