ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยโป่งแครง บ้านท่าสี หมู่ 3ตำบลบ้านดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียอาคารสำนักงาน อบต.บ้านดง

Read More

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

Read More

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการงานดูแลพื้นที่สนามโดยรอบ อบต.บ้านดง และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลบ้านดง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการงานดูแลพื้นที่สนามโดยรอบ อบต.บ้านดง และศูนย์บริการและถ…

Read More

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน อบต.บ้านดง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน อบต.บ้านดง

Read More

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านดง และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลบ้านดง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านดง …

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านดง และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลบ้านดง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านดง…

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานดูแลพื้นที่สนามโดยรอบ อบต.บ้านดง และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลบ้านดง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานดูแลพื้นที่สนามโดยรอบ อบต.บ้านดง และศูนย์บริการและ…

Read More