ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก ในฌาปนสถาน บ้านจำปุย หมู่ที่4 ตำบลบ้านดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยแม่เฟือง (เข้าหมู่บ้านอพยพ)

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยแม่เฟือง (เข้าหมู่บ้านอพยพ)

Read More

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก ในฌาปนสถาน บ้านจำปุย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดง

Read More

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียอาคารสำนักงาน อบต.บ้านดง

Read More

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยโป่งแครง บ้านท่าสี หมู่ที่ 3

Read More

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ชุมชนห้วยตาดซอย1) บ้านจำปุย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาโบสถ์คริสตจักรอุดมพร บ้านจำปุย หมู่ 4 ตำบลบ้านดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยตาด-บ้านแม่ส้าน บ้านแม่ส้าน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดง

Read More

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยตาด-บ้านแม่ส้าน บ้านแม่ส้าน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงลำเหมือง คสล.ทุ่งบ่อแย้ บ้านดง หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More