ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขยายไหล่ทาง คสล. (สายซุ้มประตูหมู่บ้าน) บ้านสวนป่าแม่เมาะ ตำบลบ้านดง

Read More

ประกาศตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยตาด-บ้านแม่ส้าน บ้านแม่ส้าน หมู่ 6 ตำบลบ้านดง

Read More

ประกาศตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยตาด-บ้านกลาง บ้านกลาง หมู่ 5 ตำบลบ้านดง

Read More