ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายตลาดชุมชน) บ้านจำปุย หมู่ 4 ช่วง กม.0+427.000 ถึง กม.0+577.000 ต.บ้านดง

Read More

ประกาศตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกหนองคอแดง บ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดง

Read More

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองบอม ตำบลบ้านดง

Read More

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายตลาดชุมชน) บ้านจำปุย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดง

Read More

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ.44-001 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านดง

Read More

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ.44-005 บ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดง

Read More