ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านจำปุย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดง

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ 7 ต.บ้านดง

Read More

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขยายเขตท่อประปาบ้านดง หมู่ 2 ตำบลบ้านดง

Read More

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ 7 ตำบลบ้านดง

Read More

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกเปลี่ยนทางน้ำห้วยแม่เมาะ บ้านดง หมู่ 2 ตำบลบ้านดง

Read More

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยตาด-บ้านแม่ส้าน บ้านแม่ส้าน หมู่ 6 ตำบลบ้านดง

Read More