ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่สร้างโครงการเสริมผิวถนนแสฟัลท์ติกคอนรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.๔๔-๐๐๗ สายหนองบอม หมู่ที่ ๘ บ้านหัวฝ่ายหล่ายทุ่ง ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่สร้างโครงกรเสริมผิวถนนแสฟัลท์ติกค…

Read More

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.44-007 สายหนองบอม หมู่ที่ 8 บ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง ตำบลบ้านดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.44-007 สายหนองบอม หมู่ที่ 8 บ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง ตำบลบ้านดง

Read More

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางถนนสายหนองบอม รหัสสายทาง ลป.ถ.44-007 ตำบลบ้านดง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางถนนสายหนองบอม รหัสสายทาง ลป.ถ.44-007 ตำบลบ้า…

Read More

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะ ตรงข้ามอบต.บ้านดง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดง

Read More

ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)

ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรท…

Read More

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)

Read More

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและต่อเติมวิหารวัดบ้านดง ม.2 ตำบลบ้านดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More