กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 2564

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ให้ความสำคัญกับ…

Read More

กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม กิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและ…

Read More

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2564

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2564 1) การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อกา…

Read More

รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ปี 2564

รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ปี 2564  รายงานผลการประ…

Read More

มาตรการภายในเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

รายงานและการกำหนดมาตรการจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ …

Read More

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2564

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรี…

Read More

รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564

รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต…

Read More

คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจร…

Read More