รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565

รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 ตามที่จังหวัดลำปางแจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัต…

Read More

รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ปี 2565

รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ปี 2565 มาตรการส่งเสริม…

Read More

กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม กิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและ…

Read More

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส จังหวัดลำปางใสสะอาด 2565 และ งดรับ งดให้ ขอขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตง พร้อมทั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และเจ้าหน้าท…

Read More

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปีงบประมาณ 2565           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง…

Read More

กิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565

กิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565 การประเมินความเสี…

Read More

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ปี 2565

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การประ…

Read More

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรี…

Read More