ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส จังหวัดลำปางใสสะอาด 2565 และ งดรับ งดให้ ขอขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตง พร้อมทั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และเจ้าหน้าท…

Read More

กิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565

กิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565 การประเมินความเสี…

Read More

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ปี 2565

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การประ…

Read More

มาตรการภายในเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

รายงานและการกำหนดมาตรการจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ …

Read More

คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจร…

Read More