กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 2564

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ให้ความสำคัญกับ…

Read More

กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม กิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและ…

Read More

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2564

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2564 1) การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อกา…

Read More

คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจร…

Read More

กิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564

กิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประ…

Read More

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ปี 2564

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การประ…

Read More

กิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ปี 2561-2564   กิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเส…

Read More