ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิ…

Read More

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

Read More

ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31…

Read More

ประชาสัมพันธ์ ขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์ ขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ด้วยสถานการณ์…

Read More

ประชาสัมพันธ์ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษี (ภดส.6) ภายในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564

อย่าลืมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษี (ภดส.6) โปรดช…

Read More

ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ประจำปี 2563

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ขอประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ป…

Read More

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้…

Read More

ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้กระกอบกิจการ ร้านค้าและประชาชนทั่วไปทราบ เกี่ยวกับการโฆษณาและหารายได้จะต้องชำระภาษีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้กระกอบกิจการ ร้านค้าและประชาชนทั่วไปทราบเกี่ยวกับการโฆษณาและหารายได้จะ…

Read More

ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ประจำปี 2563 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้า…

Read More