ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2566

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 และ  มาตรา  36  แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พุ…

Read More

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิ…

Read More

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

Read More

ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31…

Read More

ประชาสัมพันธ์ ขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์ ขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ด้วยสถานการณ์…

Read More

ประชาสัมพันธ์ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษี (ภดส.6) ภายในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564

อย่าลืมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษี (ภดส.6) โปรดช…

Read More

ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ประจำปี 2563

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ขอประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ป…

Read More