ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด. ประจำเดือนกันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด. ประจำเดือนกันยายน 2565

Read More

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2565

วันที่ 15-17 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้ดำเนินการตามโครงการ  ” โคร…

Read More

กิจกรรมจิตอาสาฮอมแฮงแป๋งสะลี ให้กับผู้สูงอายุบ้านกลาง หมู่ 5

กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบ้านผู้สูงอายุ กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใ…

Read More

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัดประถมศึกษา(สพฐ) จำนวน 4 แห่ง ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองบอม ตำบลบ้านดง

Read More

รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหานำเสีย ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปี 2564

อบต.บ้านดง ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 พบว่า น้ำที่ผ่า…

Read More